Centrum Promotion Belfeld spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten.
Centrum Promotion Belfeld behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.  
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn,
dan aanvaardt Centrum Promotion Belfeld geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan Centrum Promotion Belfeld geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen
of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. 
Centrum Promotion Belfeld garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere
elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Centrum Promotion Belfeld aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan uw computer
door het bezoeken aan deze site of de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 
De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies.
Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.
Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie.
Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo's. 

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing

Centrum Promotion Belfeld 2017